มูลนิธิสวนแก้ว ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 ภายในวัดสวนแก้ว เริ่มจากพระพยอม กัลยาโณ (พระพิศาลธรรมวาที) ได้มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคมรวมทั้งผู้ประสบภัย นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คนชรา ฯลฯ โดยการให้อาชีพใหม่และที่พักอาศัยแก่พวกเขาเหล่านั้น ณ วันนี้ มูลนิธิสวนแก้วมีการดำเนินงานเป็นศูนย์รับบริจาควัสดุรีไซเคิล เปิดรับของบริจาคทุกชนิดและอัตราการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาก็มาก เช่น ทีวี 25 – 50 เครื่อง/สัปดาห์ ตู้เย็น 20 เครื่อง/สัปดาห์ รวมทั้งเสื้อผ้าและสิ่งของเบ็ดเตล็ดมากมาย

บ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ให้การช่วยเหลือด้วยความรักจากรูปแบบการดูแล “ระบบครอบครัว” มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว